niedziela, 11 listopada 2012

The peculiarity of the Vaticanum II.

On the occasion of the 50th anniversary of the beggining of the Second Vatican Council more and more often we hear how much this council has changed the Church, how much it was needed. Nobody will pay attention to one of the most characteristic features of this event, which is the most emphatic testimony of the "speciality" of this farce.
When, in 1563, the works of the Trident Council ended, pope Pius IV and his Successors immediately embarked on implementing its decisions. In 1566 the Roman Catechism was already published, in 1568 breviary and the Missal in 1570. It was possible thanks to the clarity and transparence of the language of the conciliar documents. There were no debates organised such as: "have the true teachings of Trident been revealed?" or "have the documents been correctly interpreted?" etc. Today it's different. On the eve of the 50th anniversary of the opening of the Vaticanum II many people still quarreled about what the council had really wanted to convey. And this is the peculiarity I mentioned in the title, because such a situation has not took place in the whole history of the Church. Difficulties, connected with the implementation of the Tridentine Council, which appeared in the following years were not the result of ambiguity of the documents, as it is the case of Vaticanum II, but of the resistance of then Europe to accept clearly defined Catholic doctrine.

środa, 31 października 2012

Co jest złego w aggiornamento?

Prawie cały świat zna powód, dla którego Jan XXIII zwołał II Sobór Watykański: aggiornamento - przystosowanie. Przystosowanie do świata, który w pierwszej połowie dwudziestego wieku przeszedł wielkie zmiany. Pomysł wydawał się być bez zarzutu, jednak z punktu widzenia Kościoła Katolickiego jest on absolutnie nie do zaakceptowania. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jasno powiedział:  Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. (J 12,31) oraz Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! (J 14,30-31) Święty Jakub dodaje: Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4,4)
A co zrobił Jan XXIII? Zwołał sobór, aby zaprzyjaźnić się ze światem.


Sapienti sat. 

Z okazji "święta" "reformacji". // On the occasion of the "feast" of "reformation". // In occasione della "festa" di "riformazione".

Jako że dzisiaj protestanci świętują jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń tzw. "reformacji" chciałem polecić wszystkim te filmy:
As today the protestants celebrate one of the most symbolic events of, so called, "protestant reformation" I would like to recommend these films to all:
Perchè oggi i protestanti celebrano uno dei eventi più simbolici della cosiddetto "riforma protestante" voglio racommandarvi questi film:

http://www.youtube.com/watch?v=wxZaHVfp3e8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LaY8a3Pkfw0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Wf5g3oeWPhc&feature=relmfu
Trzyczęściowy film udowadniający za pomocą cytatów z Pisma Świętego fałszywość protestanckich poglądów (ang).
Three-part film proving by means of quotations from the Sacred Scripture falsehood of the protestant beliefs.
Un film in tre parti provante con aiuto delle citazioni dalla Santa Scrittura il falso delle opinioni prostestanti. (ing)

Chciałbym Wam także polecić filmy użytkownika "One True Church":
I would like to recommend also films of the user "One True Church":
Vorrei raccomandarvi anchè i film dell'utente "One True Church":
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0B59017DE0EAA59D
(ang, ing)

I te nakręcone przez "Church Militant TV":
And those shot by "Church Militant TV":
Ed questi girati da "Church Militant TV":
http://www.youtube.com/user/ChurchMilitantTV/videos?view=0

niedziela, 7 października 2012

Zwycięstwo Różańca. // The Victory of the Rosary. // La vittoria del Rosario.

Paolo Veronese, Bitwa pod Lepanto


Dokładnie 441 lat temu została stoczona bitwa pod Lepanto między flotą chrześcijańską (Ligą Świętą), a siłami muzułmańskimi. Była to reakcja państw katolickich na panoszące się coraz bardziej Imperium Osmańskie. W jej wyniku turecka flota została zniszczona, a wiele tysięcy muzułmanów dostało się do niewoli. Aby upamiętnić owo zwycięstwo, przypisane wstawiennictwu Maryi (przed bitwą szczególnie żarliwie modlono się na Różańcu) w 1572r. papież Pius V ogłosił, że dzień 7 października będzie obchodzony jako święto Matki Bożej Zwycięskiej, którego nazwę zmienił papież Grzegorz XIII w 1573r. na święto Matki Bożej Różańcowej. To wydarzenie pokazuje, że Maryja czuwa nad Kościołem nie tylko duchowo. Gdy zachodzi taka potrzeba, ukazuje widzialnie potęgę swojego wstawiennictwa. Warto pamiętać o tym zwłaszcza dzisiaj, kiedy fale wyznawców Allaha zalewają niegdyś katolicką Europę. Nie ważna jest przewaga liczebna. Zwycięży Bóg, a to zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.

Exactly 441 years ago the battle of Lepanto was waged between the Christian fleet (the Holy League) and the muslim forces. It was the reaction of Catholic states to the Ottoman Empire, throwing its weight about. As a result, the Turkish fleet was destroyed and thousands of Muslims were taken prisoners. To commemorate the victory, attributable to Blessed Virigin Mary (before the battle people most ardently prayed on Rosary) in 1572 Pope Pius V announced the day 7 October to be celebrated as the feast of Saint Mary Victorious, whose name changed Pope Gregory XIII in 1573 to Our Lady of Rosary. This battle highlights the fact that Mary keeps a vigil at the Church not only spiritually. If need be, She demonstrates visibly the power of Her mediation. It is worth remembering especially today, when masses of Allah believers overwhelm once Catholic Europe. Numerical superiority does not matter. God will win through Mary.

Accuratamente 441 anni fa ha avuto luogo la battaglia di Lepanto tra la flotta Cristiana (Lega Santa) e forze islamiche. C'era la reazione dei paesi cattolici per Imperio Ottomano facente il buono e il cattivo tempo. Di conseguenza flotta turca è stata distrutta e mila dei islamici sono stati presi prigionieri. Per commemorare la vittoria il Papa Pio V nel 1572 ha annunciato 7 ottobre la festa di Santa Maria della Vittoria. Nel 1573 il Suo successore, Papa Gregorio XIII ha cambiato il nome per Santa Maria del Rosario. La battaglia accentua il fatto, che Maria sorveglia la Chiesa non solo spiritualmente. Quando è bisogno, Lei mostra visibilmente il potere della Sua mediazione. Dobbiamo ricordarlo oggi, quando mila dei fedeli d'Allah stanno arrivando nel Europa. Preponderanza numerica non è importante. Vincerà Dio e la vittoria arriverà grazie a Maria.

czwartek, 20 września 2012

Fenomen soboru.

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego coraz częściej będziemy słyszeć o tym jak bardzo ten sobór zmienił Kościół, jak bardzo był potrzebny. Nikt nie zwróci uwagi na jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego wydarzenia, która jest najbardziej dobitnym świadectwem "wyjątkowości" tej hucpy. Otóż gdy w 1563r. zakończono obrady Soboru w Trydencie papież Pius IV oraz Jego następcy natychmiast zaczęli wdrażać jego postanowienia w życie. Już w 1566r. opublikowano  Katechizm Rzymski, w 1568r. brewiarz, a w 1570r. Mszał. Było to możliwe dzięki temu, iż dokumenty soborowe były napisane jasnym, jednoznacznym językiem. Nikt nie prowadził debat "czy prawdziwe nauczanie Trydentu zostało odkryte?", "czy poprawnie zinterpretowano zapisy soboru?" itd. itp. Dzisiaj jest inaczej. W przededniu pięćdziesiątej rocznicy Soboru Watykańskiego II wiele osób spiera się o to, czego naprawdę nauczał sobór. I to jest jego fenomen, gdyż taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w ponad dwutysiącletniej historii Kościoła. Trudności z wdrożeniem postanowień soboru trydenckiego, które zaistniały, nie wynikały z wieloznaczności dokumentów, jak w przypadku Vaticanum II, lecz z oporu ówczesnej Europy przeciwko przyjęciu jasno zdefiniowanej doktryny katolickiej.Sapienti sat.

piątek, 14 września 2012

What's wrong with aggiornamento?


Almost the whole world is aware of the reason why John XXIII announced the Second Vatican Council: aggiornamento -  updating. Updating to the world which had changed a lot in the first part of the twentieth century. The idea seemed to be flawless, but from the point of view of the Catholic Church it is absolutely unacceptable. Our Saviour Jesus Christ has said clearly: Now is the judgment of the world: now shall the prince of this world be cast out. (John 12,31) and: I will not now speak many things with you. For the prince of this world: cometh: and in me he hath not any thing. But that the world may know that I love the Father: and as the Father hath given me commandments, so do I. Arise, let us go hence. (John 14, 30-31) Saint James adds: Adulterers, know you not that the friendship of this world is the enemy of God? Whosoever therefore will be a friend of this world becometh an enemy of God. (James 4,4)
And what has John XXIII done? He summoned a council to strike up a friendship with the world.


Sapienti sat.

sobota, 8 września 2012

Katolicka architektura sakralna - część druga. // the Catholic sacral architecture - part two.

Dawno dawno temu przedstawiłem kilka świątyń zbudowanych przed tragicznym rokiem 1962. Dziś chciałbym pokazać Wam kolejne z nich.

Long time ago I presented a few churches built before the tragic year 1962.
Today I would like to show You other.

Lungho tempo fa ho presentato qualche chiese edificate prima del tragico anno 1962.
Oggi voglio mostrarvi altre.


Bazylika Najświętszego Serca (Sacré Coeur) w Paryżu.
Basilica of the Sacred Heart (Sacré Coeur) in Paris.
Basilica del Santo Cuore (Sacré Coeur) in Parigi.Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (widok z lotu ptaka).
The Sanctuary of Our Lady of Częstochowa on Jasna Góra (aerial view).
Il Santuario della Nostra Signora di Cestocova a Monte Chiaro (vista aerea).Wnętrze bazyliki Sanktuarium Jasnogórskiego.
The interior of the basilica of the Jasna Góra Sanctuary.
L'interno della basilica del Santuario. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
The revered icon of Our Lady from Jasna Góra.
L'icona di Santa Maria di Cestocova. Katedra Najświętszej Maryi Panny w Salisbury z najwyższą wieżą kościelną w Wielkiej Brytanii.
The Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary in Salisbury with the highest church spire in the United Kingdom.
La cattedrale di Santa Maria in Salisbury con la torre più alta in Gran Bretagna.


Wnętrze kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie z rusko-bizantyjskimi freskami z XVw.
The interior of the chapel of the Holy Trinity in the castle of Lublin with the Russian-Byzantine frescoes from the XVcen.
L'interno della capella di Santissima Trinità nel castello di Lublin con gli affreschi russi-bizantini dal Quattrocento.


Katedra Narodzin Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie.
The Milan Cathedral of Saint Mary Nascent.
Il Duomo di Santa Maria Nascente a Milano.


Kościół św. Jana Kantego w Chicago.
Saint John Cantius church in Chicago.
La chiesa di Giovanni Canzio a Chicago.Archikolegiata Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego w Tumie.
The collegiate church of Blessed Virgin Mary and St. Alexius in Tum.
La collegiata di Santa Maria e Santo Alessio a Tum.