środa, 31 października 2012

Co jest złego w aggiornamento?

Prawie cały świat zna powód, dla którego Jan XXIII zwołał II Sobór Watykański: aggiornamento - przystosowanie. Przystosowanie do świata, który w pierwszej połowie dwudziestego wieku przeszedł wielkie zmiany. Pomysł wydawał się być bez zarzutu, jednak z punktu widzenia Kościoła Katolickiego jest on absolutnie nie do zaakceptowania. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jasno powiedział:  Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. (J 12,31) oraz Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! (J 14,30-31) Święty Jakub dodaje: Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4,4)
A co zrobił Jan XXIII? Zwołał sobór, aby zaprzyjaźnić się ze światem.


Sapienti sat. 

Z okazji "święta" "reformacji". // On the occasion of the "feast" of "reformation". // In occasione della "festa" di "riformazione".

Jako że dzisiaj protestanci świętują jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń tzw. "reformacji" chciałem polecić wszystkim te filmy:
As today the protestants celebrate one of the most symbolic events of, so called, "protestant reformation" I would like to recommend these films to all:
Perchè oggi i protestanti celebrano uno dei eventi più simbolici della cosiddetto "riforma protestante" voglio racommandarvi questi film:

http://www.youtube.com/watch?v=wxZaHVfp3e8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LaY8a3Pkfw0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Wf5g3oeWPhc&feature=relmfu
Trzyczęściowy film udowadniający za pomocą cytatów z Pisma Świętego fałszywość protestanckich poglądów (ang).
Three-part film proving by means of quotations from the Sacred Scripture falsehood of the protestant beliefs.
Un film in tre parti provante con aiuto delle citazioni dalla Santa Scrittura il falso delle opinioni prostestanti. (ing)

Chciałbym Wam także polecić filmy użytkownika "One True Church":
I would like to recommend also films of the user "One True Church":
Vorrei raccomandarvi anchè i film dell'utente "One True Church":
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0B59017DE0EAA59D
(ang, ing)

I te nakręcone przez "Church Militant TV":
And those shot by "Church Militant TV":
Ed questi girati da "Church Militant TV":
http://www.youtube.com/user/ChurchMilitantTV/videos?view=0

niedziela, 7 października 2012

Zwycięstwo Różańca. // The Victory of the Rosary. // La vittoria del Rosario.

Paolo Veronese, Bitwa pod Lepanto


Dokładnie 441 lat temu została stoczona bitwa pod Lepanto między flotą chrześcijańską (Ligą Świętą), a siłami muzułmańskimi. Była to reakcja państw katolickich na panoszące się coraz bardziej Imperium Osmańskie. W jej wyniku turecka flota została zniszczona, a wiele tysięcy muzułmanów dostało się do niewoli. Aby upamiętnić owo zwycięstwo, przypisane wstawiennictwu Maryi (przed bitwą szczególnie żarliwie modlono się na Różańcu) w 1572r. papież Pius V ogłosił, że dzień 7 października będzie obchodzony jako święto Matki Bożej Zwycięskiej, którego nazwę zmienił papież Grzegorz XIII w 1573r. na święto Matki Bożej Różańcowej. To wydarzenie pokazuje, że Maryja czuwa nad Kościołem nie tylko duchowo. Gdy zachodzi taka potrzeba, ukazuje widzialnie potęgę swojego wstawiennictwa. Warto pamiętać o tym zwłaszcza dzisiaj, kiedy fale wyznawców Allaha zalewają niegdyś katolicką Europę. Nie ważna jest przewaga liczebna. Zwycięży Bóg, a to zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.

Exactly 441 years ago the battle of Lepanto was waged between the Christian fleet (the Holy League) and the muslim forces. It was the reaction of Catholic states to the Ottoman Empire, throwing its weight about. As a result, the Turkish fleet was destroyed and thousands of Muslims were taken prisoners. To commemorate the victory, attributable to Blessed Virigin Mary (before the battle people most ardently prayed on Rosary) in 1572 Pope Pius V announced the day 7 October to be celebrated as the feast of Saint Mary Victorious, whose name changed Pope Gregory XIII in 1573 to Our Lady of Rosary. This battle highlights the fact that Mary keeps a vigil at the Church not only spiritually. If need be, She demonstrates visibly the power of Her mediation. It is worth remembering especially today, when masses of Allah believers overwhelm once Catholic Europe. Numerical superiority does not matter. God will win through Mary.

Accuratamente 441 anni fa ha avuto luogo la battaglia di Lepanto tra la flotta Cristiana (Lega Santa) e forze islamiche. C'era la reazione dei paesi cattolici per Imperio Ottomano facente il buono e il cattivo tempo. Di conseguenza flotta turca è stata distrutta e mila dei islamici sono stati presi prigionieri. Per commemorare la vittoria il Papa Pio V nel 1572 ha annunciato 7 ottobre la festa di Santa Maria della Vittoria. Nel 1573 il Suo successore, Papa Gregorio XIII ha cambiato il nome per Santa Maria del Rosario. La battaglia accentua il fatto, che Maria sorveglia la Chiesa non solo spiritualmente. Quando è bisogno, Lei mostra visibilmente il potere della Sua mediazione. Dobbiamo ricordarlo oggi, quando mila dei fedeli d'Allah stanno arrivando nel Europa. Preponderanza numerica non è importante. Vincerà Dio e la vittoria arriverà grazie a Maria.